รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 10.1.2 / สำนักงานอธิการบดี
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.50
ระดับ
ซ่อน/แสดง
- นางพรรณี เจริญศิริ
- นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
ซ่อน/แสดง

1 ) มีแผนกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานหรือแผนการปฏิบัติงานประจำปี
2 ) มีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตำกว่าร้อยละ 80
3 ) มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4 ) มีการจัดทำรายงาน/การประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
5 ) มีการนำผลการประเมินการดำเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 1 1 1 3 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 5 5 5 5 5
Chart.
ซ่อน/แสดง

1) มีแผนกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานหรือแผนการปฏิบัติงานประจำปี
- เอกสารหมายเลข 1    
2) มีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตำกว่าร้อยละ 80
- เอกสารหมายเลข 2    
3) มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
- เอกสารหมายเลข 3    
4) มีการจัดทำรายงาน/การประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- เอกสารมายเลข 4-3 วันปิยะมหาราช    
- เอกสารมายเลข 4-4 วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวร    
- เอกสารมายเลข 4-5 วันข้าราชการพลเรือน    
- เอกสารมายเลข 4-6งานกฐินมมส 53    
- เอกสารมายเลข 4.2 วันยุทธหัตถี    
- เอกสารหมายเลข 4    
5) มีการนำผลการประเมินการดำเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป
- เอกสารหมายเลข 5