Export :
   2.1.3 ) ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)
  
นายเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์
นายพนัส ปรีวาสนา
  
นายประเสริฐ ชุ่มอภัย
นายสุริยะ สอนสุระ
, ,
  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กองกิจการนิสิตได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

1.มหาวิทยาลัยมีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศฯ ว่าด้วยคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรมนิสิตมหาวิทยาลัย โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.1 ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนเรื่องอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“MSU FOR ALL” (พึ่งได้) ดังนี้

(1) M = Moral ได้แก่ คุณลักษณะของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม

(2) S = Social Responsibility ได้แก่คุณลักษณะของการเป็นผู้ที่มีวินัย

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(3) U = Unity ได้แก่คุณลักษณะของการเป็นผู้ที่มีความรักสามัคคี มีน้ำใจ

1.2 ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่า “ประพฤติดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้

(1) ประพฤติดี ได้แก่ คุณลักษณะของการเป็นผู้มีมารยาทดี สามัคคี มีน้ำใจ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต

(2) มีวินัย ได้แก่ คุณลักษณะของการเป็นผู้มีวินัยต่อตนเองและต่อสังคม มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจารีต ประเพณี อันดีงามของสังคมไทย

(3) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณลักษณะของการเป็นผู้ที่ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และใส่ใจต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ คุณลักษณะของการเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ยึดมั่นในทางสายกลาง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

1.4 ประกาศฯ ว่าด้วยปีแห่งการขับเคลื่อนเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ

1.5 ประกาศนโยบายการเข้มงวดเรื่อง “วินัยจราจร”
1.6 ประกาศนโยบายเรื่องคุณธรรม 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
2.มีกระบวนการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 เช่น

-หนังสือแจ้งเวียนทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย

-การถ่ายทอดในเวทีประชุม,สัมมนา

-การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

-การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์
-การบรรยายในรายวิชา “พัฒนานิสิต” (หมวดศึกษาทั่วไป)

3.มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเรื่องอัตลักษณ์และคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต ดังนี้

3.1 กิจกรรมที่มุ่งให้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ชุมชนและเครือข่าย เช่น

-โครงการธรรมะในสถานศึกษา (กองกิจการนิสิต) วันที่ 28 กรกฎาคม

2554 ณ อาคารพัฒนานิสิต โดยนิสิตและชาวบ้านฟังการบรรยายธรรมะและฝึกสมาธิร่วมกันในเทศกาลเข้าพรรษา

-โครงการธรรมะในสถานศึกษา (ลูกพระธาตุ) โดยกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่

19-21 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณองค์พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิต ร่วมกับชมรมรุ่นสัมพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิบัติธรรม เรียนรู้อารยธรรมนครจำปาศรี

-โครงการธรรมะในสถานศึกษา (กองกิจการนิสิต) วันที่ 28 กรกฎาคม

2554โดยร่วมฟังการบรรยายธรรมะร่วมกันระหว่างนิสิตกับชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง

-โครงการโครงการตักบาตรน้องใหม่ (องค์การนิสิต) วันที่ 6 มิถุนายน

2554 ณ ถนนวัฒนธรรม ประกอบด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

-โครงการค่ายปัญญาชนเพื่อสันติภาพ (ชมรมเทิดคุณธรรม) วันที่ 21-23

กุมภาพันธ์ 2554 ณ มูลนิธิเทิดคุณธรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประกอบด้วยการฟังธรรมเทศนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องธรรมะและความกตัญญู

-โครงการทำบุญหอพัก (กองกิจการนิสิต) ด้วยการตักบาตร ฟังธรรม

เทศนา ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณหอพัก

-โครงการ ทอดเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ (กองกิจการนิสิต)

ประกอบด้วยถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมะ ปฏิบัติธรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรื่องการขับร้องสรภัญญะ

-โครงการไหว้ครู (องค์การนิสิต,สภานิสิต,สโมสรนิสิตทุกคณะ) มุ่งเน้นให้

นิสิตได้ตระหนักค่านิยมอันดีงามเกี่ยวกับการกตัญญูรู้คุณของสังคมไทย

-โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา

ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน (องค์พระธาตุนาดูน)

-โครงการนิสิตรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม (ชมรมเทิดคุณธรรม) วันที่ 12

กรกฎาคม 2554 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยการแสดงธรรมะและฝึกสมาธิ


3.2 เรียนรู้เรื่องอัตลักษณ์และคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริการสังคม ขยายผลการดำเนินงานกิจกรรม 1 คณะ 1 หมู่บ้าน เพื่อมุ่งเน้นเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น

-โครงการลดละเลิกสิ่งเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย์ (กลุ่มนิสิตมอน้ำชี) วันที่ 7

กันยายน 2554 โดยการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด การบรรยายให้ความรู้ การแสดงดนตรีต่อต้านยาเสพติด

-โครงการ หอพักสู่ชุมชน (งานบริการหอพักนิสิต) วันที่ ๙ – ๓๐ เมษายน

๒๕๕๔บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ประกอบด้วยมอบหนังสือเรียนและอุปกรณ์กีฬา มอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำแปลงนาโยน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไป กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมมัคคุเทศก์ชุมชน กิจกรรมควันหลงสงกรานต์ เช่น ก่อกองทราย ขนทรายเข้าวัด และการละเล่นแบบพื้นบ้าน เช่น ขี่ม้าส่งเมือง มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร กิจกรรม “ผู้เฒ่าเล่านิทาน” สอนทักษะการวาดรูป และงานศิลปกรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกชุมชน เช่น พาเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ และบ้านโบราณของมหาวิทยาลัยฯ ในมหาวิทยาลัย

-โครงการ เรียนนอกห้องเรียนปรับเปลี่ยนทัศนคติสู่จิตสำนึกสาธารณะ ครั้งที่ 8 (ตอน พาน้องเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เยาวชนไทยทำความดีเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระราชินี) โดยกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต, งานหอพักนิสิต, องค์การนิสิต
และสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้
นิสิตได้ทำความดีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เรียนรู้กระบวนการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ด้วยการทำนาโยน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวนโยบาย ๓D ได้ทำประโยชน์ด้วยจิตอาสาและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีการทอดเทียนพรรษาของชุมชน เมื่อวันที่
9 สิงหาคม และวันที่ 3 กันยายน 2554 ประกอบด้วยเรียนรู้
และปฏิบัติจริงเรื่องการทำนาโยน สอนทักษะการวาดรูปเรื่อง “แม่ในดวงใจ”
มอบหนังสืออ่านนอกเวลา เรียนรู้การทำนาแบบปักดำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติและประโยชน์ของข้าวกล้อง ถวายเทียนพรรษา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีเด่นและแม่ดีเด่น

-โครงการ ค่ายผู้นำอาสาพัฒนา ๔ จอบ ครั้งที่ ๙ (สโมสรนิสิตคณะ

เทคโนโลยี) วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านขามเฒ่าพัฒนา ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ประกอบด้วย สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด ทำแปลงปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกไผ่และกล้วยเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกชะอมเป็นแนวรั้วริมสระ ซ่อมแซมบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวัน สร้างเล้าไก่และเลี้ยงไก่ ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการเกษตรและโรงเรียนและชุมชน จัดทำแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการสร้างสุขาพัฒนาวัด (ชมรมยุวทูตนมแม่ ตามพระปณิธานพระ

เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ) วันที่ 10-11 กันยายน 2554
ณ วัดสุวรรณวารี บ้านห้วยซัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ด้วยการสร้างห้องสุขา และถวายภัตตาหารพระสงฆ์
-โครงการสายธารแห่งศรัทธา ผ้าป่าสามัคคี (ชมรมนอกหน้าต่าง)

วันที่ 11 กันยายน 2554 วัดบ้านหัวขัว ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยการถวายเงินผ้าป่าและทอดเทียนพรรษา
-โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชนจิตอาสา
(องค์กร : องค์การนิสิต สภานิสิต

สโมสรนิสิต) วันที่ 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ชุมชนเทศบาลตำบาลท่าขอนยาง ชุมชนเทศบาลตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ประกอบด้วย การต่อยอดพันธกิจ
1 คณะ 1
หมู่บ้าน นิสิตใหม่ฝากตัวเป็นลูกฮักและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน
พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมชุมชน รณรงค์การเลือกตั้ง ถวายเงินผ้าป่า
ปลูกต้นไม้

-โครงการศึกษาเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรม (ชมรมสานฝันคนสร้างป่า)

วันที่ 3-4 กันยายน 2554 ณ บ้านดอนหน่อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม ประกอบด้วย ฝากตัวเป็นลูกฮัก สำรวจพื้นที่ป่าและพันธุ์ไม้ในครัวเรือนและชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับชาวบ้านและผู้นำชาวบ้าน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในชุมชน เช่น เก็บขยะ ตัดหญ้า จัดทำป้ายชื่อและซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน

-โครงการแบ่งปันความรัก ครั้งที่
3 (ชมรมปัญญาชนเพื่อสังคม) วันที่ 7

กันยายน 2554 โรงเรียนดงบังและมูลนิธิบ้านเมษบาล (บ้านดงบัง) ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยการให้ความรู้เรื่องมหันตภัยยาเสพติด แสดงละครต่อต้านยาเสพติด มอบจักรยานแก่นักเรียน กิจกรรมนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์
ภาพสะท้อนการเรียนรู้

-โครงการสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าจุดประกาย (ชมรมจุดประกาย) วันที่ 24-25

กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ประกอบด้วย การปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ฝึกทักษะการอ่านเบื้องต้นให้นักเรียนปรับปรุงตกแต่งบรรยากาศรอบๆ ห้องสมุด
-โครงการ
“สานฝันร่วมใจ ต้านไฟป่า” (ชมรมสานฝันคนสร้างป่า) วันที่

24 -28 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อุทยานแห่งชาติตาด จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

กิจกรรมเรียนรู้วิธีกาทำแนวป้องกันไฟป่า จากเจ้าหน้าที่สถาบันควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ทำแนวป้องกันไฟป่า ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ จากเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน สถานีควบคุมไฟป่าชัยภูมิ

-โครงการ “ยุวชนฯ คืนบ้านร่วมสร้างเสาธง” (ชมรมยุวชนประชาธิปไตย)

วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนบ้านโป่ง ต.สงยาง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.อุบลราชธานี ประกอบด้วย การจัดทำสาธงชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
สอนหนังสือและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการเรียนรู้แก่นักเรียน
-โครงการ คนวัยใสสัญจรครั้งที่ ๖ “สร้าง นำ ซ่อม” พร้อมเรียนรู้ชนบท

ตอนฟ้าประทานวัยใส (ชมรมคนวัยใสใส่ใจสุขภาพ) วันที่ 7-13 มีนาคม 2554๒๕๕๔ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
ประกอบด้วย
การต่อเติมโรงอาหาร ทาสีผนังห้องเรียน จัดมุมเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน รณรงค์เรื่องสุขภาพและไข้เลือดออก

-โครงการต้านลมหนาว สานปัญญา (กลุ่มนิสิตชาวดิน) วันที่ 19-20

มีนาคม 2554 ณ บ้านหัวหนอง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย กิจกรรมพ่อฮักแม่ฮัก มอบอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ปลูกต้นไม้ มอบชุดคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียน
-โครงการ สภาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่
5 (สภานิสิต) วันที่ 18-19

มิถุนายน 2554 โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยการมอบอุปกรณ์การศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา ทาสีอาคารเรียน จัดทำชั้นวางผลงานของนักเรียน
-โครงการค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย
ETC@Camp (กลุ่มกอไผ่) วันที่ 7-

13 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองแคนและดอนสนุก ต.สร้านาขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ประกอบด้วย การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงห้องน้ำรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพ เช่น รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องบั้งไฟพญานาคกับชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำนา การกรีดยาง

นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมเชิงรุกที่กองกิจการนิสิต เพื่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการเชิดชูเกียรติ ตลอดจนการเรียนรู้ชุมชน เช่น

-โครงการ ประกวดสุนทรพจน์ (อัตลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก

สาธารณะ สู่การทำดีเพื่อในหลวง) วันที่ 7 กันยายน 2554 ณ อาคารพัฒนานิสิต

ประกอบด้วย การประกวดสุนทรพจน์ การแสดงสุนทรพจน์โดยนิสิตต้นแบบ “ทำความดีเพื่อในหลวง” ออกร้านนิทรรศการผลงานและสื่อสร้างสรรค์ของนิสิต

การแสดงดนตรีและการขับร้องของนิสิต (จิตสำนึกสาธารณะ : ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน) ออกร้านจำหน่ายสินค้าของนิสิต กิจกรรมจำหน่ายหนังสือราคาพิเศษ

-โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดสู่ทัศนคติ 3 ดี (3 D) วันที่ 12 – 30

มิถุนายน 2554 ประกอบด้วยกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เก็บขยะ จัดทำสวนหย่อมกิจกรรมตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ในเรื่องสุขภาวะต่างๆ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับเด็ก เยาวชนและชาวบ้าน กิจกรรมดนตรีและนันทนาการ เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและประเพณีชาวบ้าน

-โครงการจดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกลที่อยู่ทางบ้าน วันที่ 15

สิงหาคม 2554 โดยการรณรงค์และเชิญชวนให้นิสิตเขียนจดหมายบอกรักแม่
อันเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

-โครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์สู่การเป็นผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อ

มหาชน (สานพันธกิจหนึ่งคณะหนึ่งหมู่บ้าน บรรเทาทุกข์บำรุงสุขวิกฤตน้ำท่วม สู่การทำดีเพื่อในหลวง) โดยการระดมพลังทางปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

-โครงการเสวนาการจัดการความรู้ด้านจิตอาสาเพื่อการพัฒนานิสิต

วันที่ 27 กันยายน 2554 ณ อาคารพัฒนานิสิต โดยการจัดเสวนาร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา หรือจิตสำนึกสาธารณะ

-โครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ทำ

ความดีเพื่อสังคม และเชิดชูเกียรตินักกิจกรรมในรางวัล “ช่อราชพฤกษ์”

4.มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90 ของ ตัวบ่งชี้ เช่น

-มีการเชิดชูเกียรตินิสิตต้นแบบในด้านการแต่งกาย,นิสิตมีผลการเรียนดีเด่น

-มีการประเมินผลผ่านกระบวนการของการจัดกิจกรรม (แบบ กน.มมส. 03)

-มีกระบวนการประเมินผลการจัดกิจกรรมในระบบของการจัดการความรู้ เช่น การจัดการความรู้สู่บล็อก (gotoknow.org)

5.มหาวิทยาลัยมีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ เช่น

-รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ประพฤติดี (พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

-รางวัลพระราชทาน ในระดับอุดมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
  
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 2 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ประเด็นที่ ประเด็นการให้คะแนน
1
มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2
มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3
มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
4
มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

  
ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)
2.22 5 5.0000 0.1110

  
1.มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2.มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3.มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จที่ชัดเจน
4.มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5.มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

  
-

  

1.มีกรอบแนวคิด นโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งนะระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย เช่น การ

กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การกำหนดอัตลักษณ์ การกำหนดคุณลักษณะที่เป็นคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น

2.มีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการแนวคิดหรือเรื่องราวที่เป็นคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกไว้ในทุกๆ กิจกรรม

3.มีกระบวนการสอดแทรกเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ในรายวิชาเรียน เช่น วิชาพัฒนานิสิต (หมวดศึกษาทั่วไป)
4.มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและนิสิต
5.มีกิจกรรมเชิงรุกร่วมกับชุมชนให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เช่น หนึ่งคณะหนึ่งหมู่บ้าน (มมส ร่วมใจห่วงใยชุมชน) ธรรมะในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่นิสิตได้ร่วมเรียนรู้กับชาวบ้าน ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะไปพร้อมๆ กัน  

1.การขับเคลื่อนด้วยกลยุทธจากนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งยังไม่เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ขาดคณะทำงาน หรือส่วนงานภายในที่จะขับเคลื่อนเชิงรุกด้านคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของนิสิตอย่างเป็นรูปธรรม เพราะยังรวมอยู่กับคณะกรรมการพัฒนานิสิต ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดใหญ่ โดยยังไม่มีอนุกรรมการมารองรับ
3.ขาดกระบวนการถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบ
4.ขาดกระบวนการเชิดชูเกียรติความดีขอบนิสิตที่เป็นมาตรฐาน  

1.จัดอบรม สัมมนา ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

2.จัดตั้งคณะกรรมการทำงานรับผิดชอบในเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ของนิสิตโดยตรง หรือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมารับผิดชอบให้เป็นรูปธรรม โดยแยกส่วนจากส่วนงานประจำในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3.จัดกระบวนการถอดบทเรียนเชิงรุกที่เป็นรูปธรรมในกิจกรรมเพื่อให้เห็น “กระบวนการ” หรือ “เทคนิค” อันเป็น “ปัญญาปฏิบัติ” ในการเสริมสร้างและพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์และจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
4.จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเชิดชูเกียรตินิสิตที่ทำความดี หรือกิจกรรม “คนดีศรี มมส”


  
- เอกสารหมายเลข 1 ประกาศว่าด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เอกสารหมายเลข 2 ประกาศฯ ว่าด้วยคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์
- เอกสารหมายเลข 3 ประกาศฯ ว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เอกสารหมายเลข 4 ประกาศฯ ว่าด้วยปีแห่งการขับเคลื่อนเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ
- เอกสารหมายเลข 5 ประกาศนโยบายการเข้มงวดเรื่อง “วินัยจราจร”
- เอกสารหมายเลข 6 ประกาศนโยบายเรื่องคุณธรรม 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
- เอกสารหมายเลข 10 จดหมายข่าว
- เอกสารหมายเลข 11 เว็ปไซต์
- เอกสารหมายเลข 7 หนังสือแจ้งเวียน
- เอกสารหมายเลข 8 การประชาสัมพันธ์
- เอกสารหมายเลข 9 การถ่ายทอดในเวทีประชุม สัมมนา การบรรยาย
- เอกสารหมายเลข 12 โครงการธรรมะในสถานศึกษา
- เอกสารหมายเลข 13 โครงการค่ายปัญญาชนเพื่อสันติภาพ
- เอกสารหมายเลข 14 โครงการทำบุญหอพัก
- เอกสารหมายเลข 15 โครงการทอดเทียน
- เอกสารหมายเลข 16 โครงการธรรมะในสถานศึกษา (ลูกพระธาตุ)
- เอกสารหมายเลข 17 โครงการไหว้ครู
- เอกสารหมายเลข 18 โครงการลดละเลิกสิ่งเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย์
- เอกสารหมายเลข 19 โครงการเรียนนอกห้องเรียนฯ
- เอกสารหมายเลข 20 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนจิตอาสา
- เอกสารหมายเลข 21 โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดสู่ทัศนคติ 3 ดี
- เอกสารหมายเลข 22 การเชิดชูเกียรตินิสิตต้นแบบ
- เอกสารหมายเลข 23 ตัวอย่างแบบ กน.มมส.03
- เอกสารหมายเลข 24 รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติดี
- เอกสารหมายเลข 24 รางวัลพระราชทาน

  
ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)
2.22 4.00 4.0000 0.0888