รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)
กองคลังและพัสดุ
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2555
 
 ตัวชี้วัดที่ 9.1.9 ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถะผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ
 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
 ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสาวสุมินทร์ญามาศ ทิพวงศา
นางสาวใบศรี พันเทศ
  โทรศัพท์ : ,   โทรศัพท์ : ,
  ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ระดับ 1
1 ) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับ 2
2 ) มีนโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ระดับ 3
3 ) ดำเนินงานตามนโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ระดับ 4
4 ) สรุปผลประเมินและรายงานผลดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อผู้บริหาร
ระดับ 5
5 ) มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงไปปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรถนะบุคลากรในปีต่อไป

  การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการ
ดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถะผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ
1.66 1 1.0000 0.0166

  คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :


   มาตรการที่ได้ดำเนินการ :


  ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :


  อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :


  แนวทางแก้ไข :


   หลักฐานอ้างอิง :
- เอกสารหมายเลข 9.1.9-1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการกำหนดประเด็น
- เอกสารมายเลข 9.1.9.2-2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวรายบุคคลของกองคลังและพัสดุ
- เอกสารหมายเลข 9.1.9-2-1 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกองคลังและพัสดุ
- เอกสารหมายเลข 9.1.9-3-1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
- เอกสารหมายเลข 9.1.9-3-2 เสนอโครงการ“การเพิ่มสมรรถนะนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี2555
- เอกสารหมายเลข 9.1.9-3-2 เสนอโครงการ“การเพิ่มสมรรถนะนักบัญชีกองคลังและพัสดุ 2555
- เอกสารหมายเลข 9.1.9-4-1 สรุปผลโครงการ“การเพิ่มสมรรถนะนักบัญชีกองคลังและพัสดุ 2555” ระหว่างวันที่ 14 มกราคม
- เอกสารหมายเลข 9.1.9-5-1 ผลการประเมินและอุปสรรคที่พบมาปรับปรุง เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะผู้บริหาร
- เอกสารหมายเเลข 9.1.9.5-2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ